Category ภาษาถิ่นภูเก็ต

ภาษาถิ่นภูเก็จ

ภาษาถิ่นภูเก็ต

หมวด ก

กล้วยทอด                                              กล้วยแขก

กวนอก                                                    คลื่นไส้

ก่อคู้ด                                                     เก็บตัว ไม่คบใคร จองหอง หน้าตาไม่รับแขก บอกบุญไม่รับ หยิ่ง อวดดี

ก๊อ                                                           พี่สาว หรือ น้องสาวฝ่ายพ่อ...

อ่านต่อ

ภาษาถิ่นภูเก็ต

ภาษาถิ่นภูเก็ต

หมวด ก

กล้วยทอด                    กล้วยแขก

กวนอก                         คลื่นไส้

ก่อคู้ด                           เก็บตัว ไม่คบใคร จองหอง หน้าตาไม่รับแขก บอกบุญไม่รับ หยิ่ง อวดดี

ก๊อ                                พี่สาว หรือ น้องสาวฝ่ายพ่อ

ก้อง                              ปู่ ตา

กะเปก                          หน่อไม้น้ำ...

อ่านต่อ