แพ็คเกจทัวร์กินผักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

วิภา ทราเวล ร่วมสืบสานเทศกาลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

แพ็คเก็จทัวร์เที่ยวเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน  เดินทาง 20-23 ตุลาคม 2555

แพ็คเก็จทัวร์ รวมที่พัก ราคาท่านละ 6,599 บาท

ตารางเวลานำเที่ยว

วันแรก

เช้า รับคณะเดินทางที่สนามบินภูเก็ต หรือ สถานีขนส่งภูเก็ต ต่อจากนั้นเดินทางสู่ วัดพระทอง นมัสการ  หลวงพ่อพระผุด พระพุทธรูปเก่าแก่ของชาวภูเก็ต จะได้มีเงินมีทองผุดง่ายใช้คล่อง ต่อจากนั้นเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร กราบไหว้สองวีรสตรี เพื่อระลึกถึงคุณผู้กล้าของแผ่นดิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูอาหารเจ) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าเช็คอินน์ที่พัก พักผ่อน

บ่าย เดินทางสู่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อสักการะ กิ้วอ๋องต่ายเต่ (พระราชาธิราชเก้าพระองค์) และเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการถือศีลกินผักช่วงระยะเวลา 3 วันสุดท้าย ต่อจากนั้นเดินต่อไปยัง ศาลเจ้าปุดจ้อ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ของชาวภูเก็ต, เทพเจ้าไทโส่ยเอี๋ย (เทพดาวนพเคราะห์) และเทพเจ้าจ่ายสินเอี๋ย (เทพแห่งโชคลาภ)

เย็น ให้ท่านได้เที่ยวชมงานเทศกาลหน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เลือกซื้ออาหารเจนานาชนิด และรับประทานค่ำตามอัธยาศัย

ค่ำ เดินทางสู่ปลายแหลมสะพานหิน ไหว้องค์กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ และองค์ซำโป้ฮูก เพื่อให้เกิดสุขทางบารมี ณ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง ที่ซึ่งไม่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์ซึนามิ และชมพิธีโก้ยโห้ย (ลุยไฟ) ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง

เช้า เดินทางจากที่พัก สู่จุดตั้งโต๊ะ และจัดเตรียมของไหว้บูชาเหล่าเทพเจ้าต่างๆ ใน พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูอาหารเจ)

บ่าย เดินทางสู่ ศาลเจ้าแสงธรรม ไหว้องค์สุ่นต่ายไส่ เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

เย็น เดินทางสู่ ศาลเจ้าบางเหนียว ไหว้สามต่องอ๋อง เพื่อให้เจริญก้าวหน้าทางอาชีพและการงาน ให้ท่านได้เที่ยวชมงานเทศกาลหน้าศาลเจ้า เลือกซื้ออาหารเจนานาชนิด และรับประทานค่ำตามอัธยาศัย

ค่ำ ชมพิธีปีนบันไดมีดของศาลเจ้าบางเหนียว ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เช้า เดินทางจากที่พักสู่ ศาลเจ้ากระทู้ ซึ่งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่เริ่มประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ไหว้องค์เล่าเอี้ย เพื่อขอพรให้เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูอาหารเจ)

บ่าย นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศรอบตัวเมืองภูเก็ต ชมบ้านเก่าตึกโบราณ ชิโน-โปรตุกีส และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขารัง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาหลังเมือง

เย็น เดินทางสู่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ให้ท่านเที่ยวชมงานเทศกาลหน้าศาลเจ้ากันอีกครั้ง เลือกซื้ออาหารเจนานาชนิด และรับประทานค่ำตามอัธยาศัย

ค่ำ ร่วม พิธีโก้ยห่าน (สะเดาะเคราะห์) โดยใช้รูปต่างตัว และเดินทางข้ามสะพานที่มีเหล่าองค์เทพเจ้าต่างๆ ประทับอยู่เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้าย ให้แก่ผู้ร่วมถือศีลกินผัก ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

เช้า เช็คเอาท์จากที่พัก พร้อมกระเป๋าสัมภาระ เดินทางสู่ วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม กราบขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นานาประการ และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูอาหารเจ)

บ่าย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ของจังหวัดภูเก็ต และนำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต หรือ สถานีขนส่ง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การจราจรการเสี่ยงทายตามความเชื่อแบบโบราณของแต่ละศาลเจ้า และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อควรปฏิบัติ 10 ประการสำหรับผู้ถือศีลกินผัก

 1. ชำระร่างกายให้สะอาดตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 2. ทำความสะอาดเครื่องครัวและแยกใช้คนละส่วนกับผู้ที่ไม่ได้ถือศีลกินผัก
 3. ควรสวมชุดขาวตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 4. ประพฤติตนดีทั้งกายและใจ
 5. ห้ามฆ่า และบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด
 6. ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก
 7. ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมา
 8. ผู้ที่อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ไม่ควรร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก
 9. หญิงมีครรภ์ไม่ควรดูพิธีกรรมใดๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 10. หญิงมีประจำเดือนไม่ควรร่วมพิธีกรรมใดๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทางต่ำกว่า 6 ท่าน จ่ายเพิ่มอีกท่าน 400 บาท
 • รถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการ น้ำดื่ม และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักในตัวเมืองจำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 7 มื้อ : อาหารเช้า 3 มื้อ, อาหารเที่ยง 4 มื้อ
 • ชุดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และผลไม้ต่างๆ สำหรับจัดโต๊ะบูชาเทพเจ้าในพิธีแห่พระรอบเมือง (วันที่สอง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษี 7 %
 • ทิปต่างๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น มินิบาร์ในห้องพัก, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มทุกชนิดที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัทพ์ และค่าซักรีด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเอ๋ 081-7873314

หรือส่งอีเมล์ : visit_phuket@windowslive.com